22 sty 2016

❗Regulamin❗Poniższy Regulamin przedstawia zasady organizacji, zapisu oraz uczestnictwa w wydarzeniach przygotowywanych przez 
Pomysłowy KuferREGULAMIN 
(aktualizacja 08.02.2019)

  1. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin jest zestawieniem najważniejszych praw, obowiązków i zagadnień dotyczących organizacji, przebiegu oraz udziału w warsztatach, szkoleniach, innych wydarzeniach. 
2. Organizatorem warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń jest firma Pomysłowy Kufer Hanna Kucal, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiedeńska 3, NIP 972 114 31 54, REGON 363 508 208. 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są: zarezerwowanie miejsca na warsztatach (kontakt telefoniczny 510 809 586 lub mejlowy pomysłowy.kufer@gmail.com), akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie terminowej wpłaty.  1. ZAPISY I PŁATNOŚĆ
1. Zapisy, równoznaczne z rezerwacją miejsca na zajęcia, dokonywane są na podstawie zgłoszenia telefonicznego (pod numerem 510 809 586) lub mejlowego (na adres pomysłowy.kufer@gmail.com) dokonanego minimum 2 dni przed planowanymi zajęciami.
2. Zamawiający/Uczestnik może zostać poproszony o wypełnienie ankiety w celach przygotowania odpowiedniego przygotowania zajęć oraz statystyki.
3. Ankieta, o której mowa powyżej zawiera informacje kontaktowe do Zamawiającego lub Uczestnika (w przypadku dziecka – wypełnia rodzic lub opiekun prawny) oraz informacje o mogących wystąpić problemach np. alergiach, nietolerancjach, specjalnym zapotrzebowaniu. Zebranie informacji ma na celu odpowiednie przygotowanie zajęć zgodnie z potrzebami uczestników oraz ich bezpieczeństwem. Dane te nie mogą i nie będą nigdzie udostępniane bez zgody Zamawiającego/Uczestnika.
4. a) Po potwierdzeniu możliwości uczestniczenia w zajęciach, na poniższe konto bankowe należy dokonać wpłaty pełnej kwoty podanej w planie zajęć lub w przypadku warsztatów zamawianych ceny uzgodnionej z Zamawiającym:

BZ WBK 62 1090 1737 0000 0001 3199 2428

W tytule proszę wpisać swoje imię, nazwisko i adres oraz datę i nazwę warsztatów, na które nastąpiła rejestracja.
b) Grupy zorganizowane mogą dokonać płatności wspólnej z jednego konta (przedstawiciela grupy lub konta stowarzyszenia/firmy). W takim przypadku w tytule proszę podać imię, nazwisko i adres reprezentanta grupy, nazwę grupy, liczbę osób uczestniczących oraz datę i nazwę warsztatów na które nastąpiła rejestracja.
5. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej 2 dni przed wybranymi zajęciami. Wówczas wpłacona kwota może zostać zwrócona. Jeśli rezygnacja nastąpi później, niż 2 dni przed, zaliczka nie jest zwracana. Nie stosuje się zwrotu w przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach bez wcześniejszego poinformowania.
6. O status wpłaty można się dowiedzieć dzwoniąc pod numer 510 809 586.
7. Zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od Prowadzącej. Każdy z zapisanych Uczestników zostanie poinformowany o ich przełożeniu, a dokonana wpłata będzie ważna w innym, ustalonym terminie, bez dodatkowych kosztów ponownego spotkania.
8. Warsztaty zamawiane oraz urodzinki i animacje powinny być zgłaszane minimum 1 tydzień (7 dni roboczych) przed wydarzeniem. Ich przebieg, rodzaj oraz specyfikę ustala się podczas rozmowy telefonicznej lub kontaktu mejlowego z Prowadzącą. Przed wykonaniem zlecenia Zamawiający otrzymuje plan przebiegu zajęć, wraz z wyceną drogą mejlową.
8a. Jeśli wydarzenie ma się odbyć w innym miejscu, niż Pomysłowy Kufer, Prowadząca może poprosić o spotkanie w tym miejscu, w celu ustalenia szczegółów organizacji.
8b. Do dnia poprzedzającego wydarzenie istnieje możliwość wprowadzenia zmian do planu zajęć np. zmiana aktywności.

8c. Prowadząca może odmówić wprowadzenia zmiany, wspomnianej w pkt. II 8b, jeśli wiąże się ona z koniecznością przygotowania innych, dodatkowych materiałów niedostępnych na bieżąco, znacznego zwiększenia liczby materiałów lub zmiany ceny materiałów.
8c. Zamawiający zostanie obciążony dodatkową opłatą, jeśli zmiana, o której mowa w pkt. II 8b, wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
8d. Zamawiający zostanie obciążony opłatą, jeśli postanowił zrezygnować z prezentu lub innego przedmiotu, wykonanego specjalnie do celu przeprowadzenia zajęć, gdy przedmiot ten został już wykonany. Nie ma możliwości zwrotu tego przedmiotu, ani zwrotu pieniędzy z tytułu rezygnacji.
9. Zajęcia odbywają się siedzibie Pomysłowego Kufra, lub w lokalu zorganizowanym i opłaconym przez Zamawiającego (urodzinki, animacje).
10. Jeżeli z powodu uchybień spowodowanych przez Zamawiającego, przedstawionych w punktach IV 6-7, zajęcia zostaną przesunięte na inny termin, to Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia dodatkowej opłaty za ponowny przyjazd Prowadzącej do miejsca, w którym warsztaty się odbywają.
11. Opłaty są zgodne z cennikiem, ceną zapisaną pod planem zajęć lub indywidualną wyceną zlecenia. Opłaty za zajęcia zebrane w cykl tematyczny lub zajęcia cykliczne są ustalane w planie zajęć.  


 ZAJĘCIA I UCZESTNICY
1.  Uczestnicy mogą brać udział w różnorodnych zajęciach:
  • artystycznych (plastycznych),
  • zabawach ruchowych o charakterze rozwojowym, integracyjnym, rekreacyjnym i terapeutycznym,
  • wydarzeniach organizowanych na zlecenie dla szkół, przedszkoli, innych ośrodków edukacyjnych i opiekuńczych oraz firm,
  • wydarzeniach animacyjnych oraz urodzinkach dla dzieci,
  • korepetycjach indywidualnych i w małej grupie (do 4 osób) oraz
  • innych, powyżej niewymienionych.  
2. Zajęcia są podzielone ze względu na wiek oraz samodzielność uczestników:
a)    przeznaczone dla rodzin, czyli dzieci (3-12 r. ż.) wraz z Opiekunami, gdzie za Opiekuna przyjmuje się jednego lub oboje rodziców, babcię, dziadka, starsze rodzeństwo (powyżej 16. roku życia), ciocię, wujka z najbliższej rodziny,

b)    przeznaczone dla rodzin, niezależnie od wieku uczestniczących dzieci
c)    przeznaczone dla grup przedszkolnych, szkolnych oraz z innych placówek edukacyjnych i opiekuńczych, gdzie Opiekunem dzieci jest wychowawca, nauczyciel lub inny przełożony,
d)    przeznaczone dla osób dorosłych
3. Ponadto, zajęcia podzielone są ze względu na liczbę zapisujących się uczestników: 
·         indywidualne,
·         rodzinne, w małej grupie ,
·         grupowe, w dużej grupie, w grupie zorganizowanej.
4. Zajęcia o charakterze rozwojowym z elementami arteterapii, muzykoterapii i choreoterapii oraz relaksacja i wizualizacja, odbywają się w oparciu o zdobyte wykształcenie kierunkowe Prowadzącej, odbyte kursy oraz wiedzę zdobywaną samodzielnie. 
Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy oraz umiejętności do radzenia sobie z niewielkimi problemami w codziennym życiu

Nie są przeznaczone dla osób chorych, które potrzebują specjalistycznej terapii i/lub opieki. Osoby z poważnymi problemami mają obowiązek szukać porady i opieki u specjalisty np. lekarza, psychologa lub psychoterapeuty. Prowadząca nie bierze odpowiedzialności za niezastosowanie się do powyższego.

5. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez firmę Pomysłowy Kufer wyrażacie Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć sobie oraz swoim dzieciom  oraz nagrywanie materiału filmowego podczas warsztatów. Fotografie i/lub filmy będą wykorzystywane w celu promocji firmy w różnych mediach. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tym proszę o pisemne poinformowanie Prowadzącej przed zajęciami. W takim wypadku zdjęcia, na których znajdą się Państwo lub Państwa dzieci nie będą publikowane lub twarz zostanie zasłonięta. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i może być odwołana pisemnie na prośbę osoby zainteresowanej.

  1. OPIEKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Podczas warsztatów z udziałem dzieci odpowiedzialność za dzieci, ich bezpieczeństwo oraz zachowanie ponoszą rodzice, inni członkowie rodziny, nauczyciele, opiekunowie lub wychowawcy. Opiekun nie musi uczestniczyć w zajęciach, jednak musi przebywać w miejscu prowadzenia zajęć, chyba że wyraził pisemną zgodę na samodzielne uczestnictwo dziecka w zajęciach. Patrz IV pkt 2.
2.    Dziecko od 10 roku życia może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach, jeśli rodzic lub Opiekun prawny wyraził na to pisemną zgodę oraz podał kontaktowy numer telefonu, i jest świadomy, że to on ponosi odpowiedzialność za dziecko jego zdrowie oraz zachowanie 
a)    jeżeli podczas trwania zajęć, na których opiekun jest nieobecny dojdzie do wypadku np. uderzenia, zadrapania itd. rodzic/opiekun prawny, który jest nieobecny w miejscu prowadzenia zajęć domyślnie wyraża zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy oraz jeśli to konieczne wezwanie pomocy ratownika medycznego.
3.    Prowadząca zajęcia zapewnia nietoksyczne, bezpieczne materiały, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe, niezgodne z przeznaczeniem lub zagrażające bezpieczeństwu użycie oraz zachowania ryzykowne.
4.    W przypadku, gdy uczestnik lub uczestnicy wykazują nieposłuszeństwo wobec Prowadzącej lub opiekunów, przejawiają zachowania ryzykowne, zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników, mogą być wyproszeni z zajęć. W tym wypadku kwota wpłacona za uczestnictwo nie jest zwracana.
5.    Jeśli sytuacja opisana w punkcie IV 4. nastąpi podczas urodzinek lub animacji organizowanych na zlecenie Zamawiającego, to uczestnik sprawiający problemy może być wyproszony z zajęć, ale jeśli nie ma innych przeciwwskazań, to zabawy mogą być kontynuowane w tej samej formie. Gdyby sytuacja całkowicie uniemożliwiała prowadzenie animacji ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa, zajęcia zostają przerwane, a kwota wpłacona za zlecenie nie jest zwracana.
5. Jeśli placówka, ośrodek edukacyjny, opiekuńczy lub firma organizuje za pośrednictwem firmy Pomysłowy Kufer zajęcia z udziałem dzieci, zobowiązana jest do wzięcia odpowiedzialności za ich udział, w tym także zapewnienia bezpiecznego i odpowiednio wyposażonego miejsca przeprowadzania zleconych zajęć..
6. Jeśli placówka, ośrodek edukacyjny, opiekuńczy lub firma organizuje za pośrednictwem firmy Pomysłowy Kufer zajęcia z udziałem dzieci i sama jest odpowiedzialna za przygotowanie materiałów, to zobowiązuje się, że materiały te są nietoksyczne i bezpieczne.
a) .Materiały zakupione przez Zamawiającego do celów przeprowadzenia ustalonych warsztatów muszą być skonsultowane wcześniej z Prowadzącą.
7. Niezastosowanie się do powyższego (IV pkt 5 i 6), a tym samym narażenie Uczestników na ewentualne zagrożenie lub niebezpieczeństwo, jeśli materiały lub miejsce nie są zgodne z zaleceniami Prowadzącej, może skutkować odmową przeprowadzenia zajęć. W tym wypadku warsztaty mogą zostać przełożone na termin, gdy Zamawiający wymieni lub uzupełni potrzebną bazę materiałów w środki bezpieczne i nietoksyczne lub przystosuje miejsce do prowadzenia zajęć. W przypadku takiego naruszenia kwota, która została wpłacona nie zostaje zwrócona. Może być przesunięta na realizację warsztatów w innym terminie, pod warunkiem dopłaty za ponowne spotkanie i przyjazd Prowadzącej.
8. Jeśli podczas zajęć dojdzie do uszkodzenia przedmiotów użytku wspólnego tj. materiałów, wyposażenia i/lub miejsca, to osoba odpowiedzialna za szkodę jest zobowiązana do naprawy lub zadośćuczynienia finansowego. W przypadku spowodowania szkody przez dziecko osobą odpowiedzialną jest rodzic lub inny opiekun.

V. DANE I DANE OSOBOWE - obowiązek informacyjny RODO

Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Państwa dane, przetwarzane przez firmę Pomysłowy Kufe są bezpieczne. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o tym do czego są wykorzystywane:
a)    do zapisu, przygotowania i realizacji zajęć,
b) do kontaktu z Państwem w celach związanych z zapisem na zajęcia, ustaleniem szczegółów zamawianych wydarzeń np. animacji, do celów informacyjnych (oraz marketingowych, jeśli została wyrażona taka zgoda)
c) dane finansowe, jak np. wpłaty oraz dane pochodzące z konta bankowego, potrzebne są do realizacji płatności przez bank oraz  sporządzenia odpowiednich dokumentów finansowych przez księgowość
d) dane wizerunkowe, które Państwo przekazujecie dobrowolnie, zaznaczając odpowiednie pole w zgodach przekazanych podczas zajęć, są wykorzystywane do celów reklamowych przygotowywanych przez firmę Pomysłowy Kufer zajęć oraz promocji samej firmy w różnych mediach, a także w reklamach 
e) wszelkie dane, które są potrzebne do tego, by móc przeglądać stronę www oraz inne kanały należące do firmy Pomysłowy Kufer są udostępniane firmom nadzorującym dane kanały np. Google, firmie, która zapewnia dostęp do domeny .pl, informatykom, którzy wprowadzają zmiany na stronie 
f) Państwa dane osobowe, tylko w razie potrzeby, będą udostępniane odpowiednim służbom publicznym np. policji, pogotowiu, straży pożarnej, ubezpieczycielowi

Wszystkie niejasności, dotyczące wyżej przedstawionego regulaminu, należy wyjaśniać przed uczestnictwem w zajęciach.

Niezrozumienie treści regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego nie uprawnia do ich łamania.